Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Identifikační údaje provozovatele

Provozovatel je Jazyková škola Ovečka s.r.o., IČ: 07613156, Husova 573, 509 01 Nová Paka, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spisová značka 42730; Tomáš Ovečka, IČ: 02081067, Husova 573, 509 01 Nová Paka, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové; ŠKOLA - OVEČKA s.r.o., IČ: 08681091, Husova 573, 509 01 Nová Paka, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spisová značka 44838; AJAK vzdělávací centrum s.r.o., IČ 17216702, Horní Branná 83, 512 36 Horní Branná, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spisová značka 49659.

  • Podmínky přijetí do kurzu

Uchazeč se přihlásí na jazykový kurz pomocí formuláře na webových stránkách, emailem nebo telefonicky dle platného telefonního seznamu na webových stránkách. Odesláním poptávky vyjadřuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a obchodních podmínek uvedených na webových stránkách.

Účastníci jsou zařazováni do kurzu podle data přijetí přihlášky.

Přijetí poptávky do kurzu potvrzujeme emailem, který obsahuje potvrzení o zařazení do vybraného kurzu, včetně bližších organizačních pokynů a obchodních podmínek. Budeme Vás také informovat, pokud bude kurz v době přijetí Vaší poptávky již obsazen nebo nebudete splňovat podmínky účasti. Na základě určení jazykové úrovně bude uchazeč zařazen do kurzu.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje před konáním kurzu. V případě zrušení/nenaplněnosti kurzu Vás informujeme neprodleně po tomto zjištění. Ve skupinových kurzech dospělých i dětí je maximálně 6 účastníků.

Do kurzu je možné se zařadit v průběhu školního roku nebo také kdykoliv otevřít novou skupinu.

Příchodem na první lekci současně student stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bude dodržovat všechna z něj vyplývající ustanovení a dále souhlasí se zpracováním osobních údajů.

  • Organizace školního roku

Výuka se koná nepřetržitě po celý rok. U skupinových kurzů s přihlédnutím na organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a státních svátků.


  • Kurzovné

Platba kurzovného u individuální výuky bude vždy předem minimálně na 12 lekcí, pokud nebude domluveno jinak.

Platba kurzovného u skupinové výuky proběhne vždy na začátku kurzu, tedy na začátku pololetí školního roku (3. týden září kalendářního roku - 31.ledna kalendářního roku a 1.února kalendářního roku - 30.června kalendářního roku) dle platných cen na webových stránkách.

Ceny za jednotlivé typy kurzů jsou k nalezení na webových stránkách. V případě započetí u skupinového kurzu déle než v třetím týdnu školního roku bude kurzovné poměrově přepočítáno. V případě potřeby je možné se domluvit na rozložení platby do více plateb.

Při stanovení výše kurzovného se již počítá se všemi předem známými překážkami v konání výuky (státní svátky, prázdniny podzimní, vánoční, velikonoční a jarní).

  • Přestup do jiného kurzu

Žádá-li student z jakýchkoli důvodů o přestup do jiného kurzu stejné, vyšší nebo nižší úrovně, oznámí svůj požadavek písemně emailem nebo telefonicky dle platného telefonního seznamu na webových stránkách. Požadavek na přestup bude prověřen a uchazeč bude písemně vyrozuměn o možnosti přestupu do jiné skupiny.

  • Reklamace

Účastník kurzu má právo reklamovat službu. Reklamace jsou přijímány a vyřizovány v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). Podávají se písemnou formou na emailovou adresu. Každá reklamace musí obsahovat identifikační údaje účastníka kurzu, číslo faktury (pokud byla vystavena), důvod reklamace, číslo účtu. Účastník kurzu musí doručit reklamaci nejpozději do 2 pracovních dní od data konání reklamované služby. Na pozdější doručení nebude již brán zřetel. Provozovatel reklamaci posoudí, zda je oprávněná nebo neoprávněná. Uchazeč kurzu je o tomto rozhodnutí nejpozději do 30 dní od podání reklamace písemně obeznámen. V případě oprávněné reklamace provozovatel provede neprodleně nápravu.

  • Práva a povinnosti účastníka kurzu

Účastník kurzu má povinnost omluvit svou nepřítomnost v kurzu prostřednictvím docházkového systému MyCat, emailem nebo telefonicky dle platného telefonního seznamu na webových stránkách. U individuálních kurzů musí být omluva nejméně 24 hodin pracovního dne předem, v opačném případě je lekce účtována.

Jestliže účastník nastoupí do kurzu, uhradí kurzovné a nedokončí kurz vlastní vinou, kurzovné ani jeho poměrná část kurzovného se nevrací. Pokud účastník projeví zájem kurz


dokončit v jiném termínu, provozovatel je oprávněn opětovně účtovat kurzovné. Pokud důvod neúčasti na kurzu je opravdu závažný, je vrácení celého nebo poměrné části kurzovného na zvážení provozovatele.

S osobními údaji uchazeče kurzu, vyplněnými v poptávkovém formuláři, bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, dále dle platných nařízení GDPR a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Účastník kurzu dává automaticky provozovateli souhlas s použitím osobních údajů pro zasílání nabídek o pokračování kurzů, případně o zasílání nabídek dalších služeb. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.

  • Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo v průběhu školního roku zrušit kurz, vždy je tak jednáno pouze ze závažných důvodů. Pokud se stane, že kurz nedokončí účastník kurzu vinou provozovatele, má nárok na vrácení kurzovného poměrově přepočítaného.

Provozovatel má právo v průběhu školního roku změnit lektora výuky, vždy je tak jednáno pouze ze závažných důvodů a v zájmu zachování kvality výuky. Tato změna není důvodem k reklamaci výuky, požadování vrácení kurzovného či nárokování si náhradní lekce.

Pokud se na danou výukovou lekci nedostaví nikdo z účastníků kurzu, případně se předem neomluví za zpoždění příchodu, kurz je 20 min po svém oficiálním začátku zrušen. Lektor nemusí dále vyčkávat a může opustit výukové prostory. Účastník kurzu nemá nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že provozovatel zruší konání dané lekce v daný termín, jsou o tom účastníci kurzu včas informováni telefonicky, zasláním SMS, emailu nebo kontaktováním osoby k této věci pověřenou. Důvodem pro zrušení výuky může být např. nemoc lektora, nepředvídatelné technické problémy. V takovém případě je následně posluchačům nabídnuta adekvátní náhrada v podobě konání náhradní lekce v předem odsouhlaseném termínu.

V případě náhlých vládních nařízení, které neumožňují konání výuky s osobním setkáním, přechází provozovatel automaticky na dobu nezbytně nutnou, na výuku ONLINE ve stejný den/čas. Toto není důvod k reklamaci či bezdůvodnému úplnému zrušení výuky ze strany klienta.

  • Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2023.

V Horní Branné dne 31.8.2023.