GDPR

Memorandum ke zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,


tento dokument obsahuje základní informace o zpracovávání vašich osobních údajů. Vedle zákonné povinností tímto dokumentem chceme deklarovat také transparentnost v získávání, zpracování a ochraně osobních údajů. Považujeme si vaší důvěry a sdílená data chceme chránit v maximální možné míře.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Informace v tomto dokumentu platí zejména pro fyzické osoby poskytující nám osobní údaje, především pro naše zákazníky a zaměstnance, v přiměřené míře také pro potencionální zákazníky a zaměstnance a za určitých podmínek i pro bývalé zákazníky a zaměstnance.

I.
Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Jsme správcem vašich osobních údajů. Akademie Jana Amose Komenského z.s., oblast Jičín (dále jen Ajak Jičín) je ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě zapsán v oddíle L, vložka 11980 jako pobočný spolek Akademie Jana Amose Komenského, z.s..

Naše sídlo i kancelář je na adrese: Fügnerova 676, 506 01 Jičín, IČ: 00431192
Naše další kontaktní údaje:
- telefon: 493 532 505, 731 659 384, 737 659 380
- email: info@ajakjicin.cz
- web: www.ajakjicin.cz

Pokud nenajdete odpovědi na své dotazy v tomto dokumentu, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktech.

II.
Zásady zpracování osobních údajů

Při získávání a zpracování osobních údajů postupujeme dle potřebných standardů ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující postupy a pravidla:

 • osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem;
 • osobní data shromažďujeme výhradně pro předem definované a legitimní účely;
 • rozsah takto získaných osobních dat je přiměřený pro naplnění daných účelů zpracování;
 • osobní data uchováváme pouze po nezbytně potřebnou dobu pro naplnění daného účelu nebo ve lhůtách dle příslušných právních předpisů
 • pro zpracování a zabezpečení osobních údajů jsou přijata příslušná organizační a technická opatření proti zcizení, ztrátě nebo poškození.

III.
Jaké osobní údaje zpracováváme

 • základní identifikační a adresní údaje
 • akademický titul, jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • národnost, občanství
 • adresa trvalého nebo přechodného bydliště případně jiná doručovací adresa
 • údaje o dokladech totožnosti
 • u FO podnikatele název firmy, sídlo podnikání, IČ
 • elektronické kontaktní údaje
 • telefon, mobilní telefon, fax
 • emailová adresa, skipe apod.
 • ID datové schránky
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy
 • Číslo bankovního účtu
 • Kód zdravotní pojišťovny
 • Rodné číslo

IV.
Jak získáváme vaše osobní údaje

 • při osobní komunikaci - fyzické jednání, telefonát
 • pří písemné nebo elektronické komunikaci
 • poptávky, přihlášky, objednávky
 • smlouvy (pracovně právní, o zajištění jazykové výuky apod.)
 • z veřejně dostupných zdrojů
 • veřejné rejstříky

V.
Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme

 • pro účely uzavření smluv, plnění smluv a vyřizování vašich žádostí a organizačně technických záležitostí (přesun, zrušení výuky apod.)
 • pro účely plnění našich zákonných povinností
 • pro marketingové účely
 • pro ochranu a naplnění našich oprávněných zájmů

VI.
Komu poskytujeme vaše osobní údaje

 • v rámci plnění zákonných povinností orgánům státní správy nebo samosprávy (OSSZ, VZP, FÚ, ...)
 • v rámci plnění smluv a vyřizování vašich žádostí a organizačně technických záležitostí kmenovým a externím lektorům
 • orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení
 • ostatním zpracovatelům, kteří na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem, tedy Ajak Jičín, zpracovává osobní údaje - v rámci našich organizačně technických nebo marketingových činností (např. Česká pošta, ecomail.cz apod.) - aktuální seznam je uveden na konci tohoto memoranda.

Aktuální seznam zpracovatelů:

Česká pošta s.p. - poštovní služby
Ecomail.cz s.r.o. - emailing (aplikace pro rozesílku newsletterů)
Všeobecná zdravotní pojišťovna                                                   
Česká správa sociálního zabezpečení
Finanční správa České republiky
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

VII.
Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny.

V obecné rovině jde většinou o manuální nebo automatizované zpracování.

Manuální zpracování probíhá prostřednictvím zaměstnanců AJAK Jičín, automatizované v rámci informačních systémů a programů. Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí a nakládají s daty v rámci svých pracovních povinností.

Pokud data zpracovávají ostatní subjekty, je s nimi uzavřena příslušná smlouva či dohoda.

VIII.
Jaká jsou vaše práva

Kdykoliv během zpracování vašich osobních údajů máte možnost využít následujících práv:

 • právo na přístup k vašim údajům a možnost pořízení kopie
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů
 • právo na výmaz vašich osobních údajů při splnění podmínek stanovených právními předpisy
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
 • Právo odvolat souhlas a to kdykoliv písemnou, emailovou nebo jinou formou, nebo v rámci formuláře na webu www.ajakjicin.cz

Vaše osobní údaje mohou být vyhodnocovány k profilaci nebo automatickému vyhodnocování v rámci následujících metod na webu správce:

 • Analýza Google (Google analytics) webu www.ajakjicin.cz
  (Ochrana soukromí a podmínky: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/