Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů.

Článek 1 | Základní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Akademie Jana Amose Komenského z.s., oblast Jičín (dále jen "dodavatel") a zákazníka a jsou nedílnou součástí přihlášky-smlouvy o zajištění jazykové výuky (dále jen "smlouva")

2) Tyto podmínky se nevztahují na tzv. Pomaturitní kurzy.

Článek 2 | Uzavření smlouvy

1) Smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem vzniká vyplněním přihlášky do jazykového kurzu zákazníkem a akceptací této přihlášky dodavatelem. Přihlášku lze vyplnit do tištěného formuláře nebo vyplnit poptávku elektronicky na www.ajakjicin.cz.

2) U všech kurzů má dodavatel právo vyžadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny. V případě neotevření kurzu dle článku 3 těchto podmínek, bude záloha v plné výši vrácena zákazníkovi. V opačném případě bude zahrnuta do první (případně celkové) splátky kurzu.

3) Smlouvu lze měnit nebo vypovědět pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

Článek 3 | Předmět plnění

1) Předmětem plnění je výuka cizího jazyka v kurzu (dále jen "kurz") vyhlášeném dodavatelem nebo individuálně objednaném zákazníkem.

2) Kurzy se konají v sídle nebo v učebnách dodavatele pokud není domluveno jinak.

3) Výuka se neuskuteční v případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků do termínu zahájení kurzu. U skupinových kurzů je minimální počet 5 studentů, pokud není uvedeno jinak.

4) Pokud se kurz nenaplní potřebným počtem účastníků, má dodavatel právo určit ceny dle článku č.6 této smlouvy.

Článek 4 | Práva a povinnosti dodavatele

1) Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky, které jsou specifikovány ve smlouvě.

2) Dodavatel má právo vyžadovat vyplnění znalostního rozřazovacího testu za účelem doporučení vhodné úrovně kurzu.

3) Dodavatel je oprávněn jazykový kurz z vážných důvodů zrušit i v jeho průběhu. V takovém případě vrátí zákazníkovi alikvotní část uhrazené platby za kurz v závislosti na počtu odučených hodin.

4) Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétního lektora a dodavatel má právo kdykoliv lektora vyměnit. Tento fakt není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka a neopravňuje jej k vrácení školného.

5) V případě firemní a individuální výuky je dodavatel oprávněn požadovat sjednanou cenu za výuku v případě, kdy se na tuto hodinu student nedostaví a tato hodina nebude zrušena telefonicky nebo SMS na následujícím telefonu 

731 659 384 do 24 hodin před zahájením nebo do 7:30 ráno v případě výuky, jejíž začátek je po 14:00 odpoledne téhož dne.

Článek 5 | Časová dispozice výuky

1) Kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech vypsaných v rozvrhu. Neúčast zákazníka na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části školného.

2) Pro případ, že výuku nebude možné v některý den a termín ze závažných důvodů realizovat (nemoc lektora apod.), je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob a termín zajištění výuky.

Článek 6 | Cena a platební podmínky

1) Podkladem pro smluvní cenu je ceník kurzů, který je k dispozici u dodavatele k nahlédnutí (kancelář, web, nabídka apod.)

2) V případě, že není kurz naplněn minimálně 5 účastníky, dodavatel účtuje lektorné dle následujícího ceníku, vždy podle počtu studentů zapsaných v kurzu k 1. dni zvoleného platebního období.

4 osoby | základní cena 150,- Kč / 45 minut
3 osoby | základní cena 180,- Kč / 45 minut
2 osoby | základní cena 200,- Kč / 45 minut
1 osoba | základní cena 360,- Kč / 45 minut

3) Platby za kurz lze realizovat hotově v kanceláři AJAK nebo bezhotovostně na účet číslo: 1102949369/0800.

Článek 7 | Zpracování osobních údajů

1) Při uzavírání smlouvy je zákazník povinen poskytnout dodavateli své osobní údaje v rozsahu požadovaném na tiskopise přihlášky / smlouvy.

2) Dodavatel se zavazuje uvedené údaje použít výhradně pro svoji potřebu (komunikace se zákazníkem, marketingové analýzy pro vlastní potřebu apod.) Údaje budou zpracovány v souladu s příslušnou právní úpravou a nebudou poskytnuty třetím osobám.

3) Tento souhlas může zákazník písemně kdykoliv odvolat.

Článek 8 | Reklamace a lhůta pro uplatnění

1) Reklamaci je nutné uplatnit písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod a charakter reklamace.

2) Při uznání reklamace je dodavatel povinen zajistit nápravu nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace.

3) Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10-ti pracovních dnů. Za provedenou výuku se pro tyto potřeby považuje každá jednotlivá výuková hodina.

4) Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Článek 9 | Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky, ceníky a rozvrhy jsou k dispozici v sídle dodavatele.

2) Vyplněním a podpisem přihlášky / smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem a rozvrhem.

3) V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto podmínek stane neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost podmínek ostatních.

4) Znění těchto podmínek je pro smluvní strany závazné.

5) Ukončení smluvního vztahu je možné pouze písemnou výpovědí, jinak se bere za to, že smlouva trvá. V případě výpovědí smlouvy před plánovaným ukončením kurzu je zákazník povinen uhradit i část kurzu za měsíc,ve kterém byla výpověď podána (v případě individuální výuky), nebo za celé pololetí ( v případě skupinových kurzů).

6) Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023 do 30. 8. 2023.